Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecne

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.3djake.sk medzi niceshops GmbH a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do zmluvy za účelom, ktorý nie je komerčný a ktorý nemá súvislosť s jeho profesiou.

2. Uznanie VOP

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Zmluvné strany súhlasia s uplatňovaním rakúskeho práva. Ak má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt alebo domestikáciu, žaloba proti nemu sa môže zakladať len na právomoci súdu, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce; to neplatí pre právne spory, ktoré už vznikli.

3. Ochranná klauzula

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, budú zamietnuté, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak niceshops GmbH.

4. Uzavretie zmluvy

4.1.Prezentácia výrobkov na webových stránkach nepredstavuje ponuku v právnom zmysle slova. Je to výzva, aby zákazník prejavil svoju vlastnú vôľu. Keď dôjde k účinnému prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy, t. j. keď zákazník odošle svoju objednávku spolu s nevyhnutnými údajmi o svojej osobe, prejaví tak zhodnú vôľu uzavrieť zmluvu. Potvrdenie o prijatí objednávky sa uskutoční bezprostredne spolu s prijatím objednávky a odoslaním automatického e-mailu o jej prijatí. Týmto automaticky odoslaným potvrdením je kúpna zmluva uzavretá.

4.2. Zákazník má možnosť informovať sa o sortimente na stránke {shop domain}, kde si môže kliknutím na tlačidlo „pridať do nákupného košíka” vybrané položky aj priamo zakúpiť. Vybraný tovar bude počas nákupu uložený v nákupnom košíku na stránke www.3djake.sk. Proces objednávania bude pokračovať kliknutím na tlačidlo „k pokladni”. Zákazník bude prevedený na stránku, kde bude požiadaný prihlásiť sa pomocou vlastných login údajov na svoj zákaznícky účet. V prípade, že spotrebiteľ nemá v danej dobe vlastný zákaznícky účet, bude požiadaný o registráciu. Spotrebiteľ bude naďalej požiadaný, aby zadal požadovanú adresu doručenia ako aj spôsob platby, zadaním požadovaných údajov na spracovanie prenosu. Pri výbere externých služieb, ako aj spôsobu platby, ako napríklad Paypal, bude spotrebiteľ presmerovaný na externú webovú stránku príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pred potvrdením objednávky budú príslušné informácie o objednávke zhrnuté v rubrike „Prehľad objednávok" niceshops GmbH. Spotrebiteľ tu môže v prípade potreby upraviť podrobnosti ešte predtým, ako klikne na tlačidlo „Odoslať a zaplatiť". Po odoslaní objednávky, zákazník potvrdí záväznú ponuku na kúpu ním vybraného tovaru.

4.3. Po odoslaní objednávky, pošle spoločnosť niceshops GmbH prostredníctvom e-mailovej správy potvrdenie o uzavretí objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Oznámenie o potvrdení objednávky potvrdzuje, že objednávka bola umiestnená a zobrazuje objednaný obsah. Potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou niceshops GmbH. Ak spoločnosť niceshops GmbH odmietne uzavretie zmluvy, spotrebiteľ bude oboznámený prostredníctvom e-mailu.

5. Uloženie zmluvy

Text zmluvy, t. j. údaje zákazníka o procese objednávky, ukladá spoločnosť niceshops GmbH a zákazník si ho môže pozrieť pod odkazom „Môj účet“ - „Moje objednávky“. Nezávisle na tom spoločnosť niceshops GmbH pošle potvrdenie objednávky a tieto obchodné podmienky na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy / odvolanie návrhu na uzavretie zmluvy

Prijatý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní. Informácie o vrátení tovaru nájdete tu. Ďalej Vám v tejto chvíli udeľujeme predĺžené právo na vrátenie o 16 dní. Na vrátenie tovaru máte teda 30 dní.

Právo na odstúpenie

Nasledujúce storno podmienky sa vzťahujú na zmluvy o tovare, ktoré je možné poslať ako balík poštou alebo iným poskytovateľom prepravných služieb.

Právo na odstúpenie od zmluvy k tovaru, ktorý je možné poslať ako balík

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Zákonná lehota na zrušenie je 14 dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, naposledy prevzala tovar do vlastníctva. Ďalej Vám udeľujeme predĺžené právo na vrátenie o 16 dní. Na vrátenie tovaru máte teda celkom 30 dní.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom odoslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Môžete na to použiť náš vzorový formulár na zrušenie, ktorý ale nie je povinný. Na dodržanie lehoty stornovania stačí, aby ste poslali svoje oznámenie o tom, že svoje právo na stornovanie uplatňujete pred uplynutím lehoty na stornovanie.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o Vašom zrušení tejto zmluvy, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Pri vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Pošlite nám prosím tovar okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty 14 dní.

Vrátenie tovaru z nasledujúcich krajín je bezplatné:

Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Veľká Británia, Cyprus.

Vrátenie tovaru z Talianska, Švajčiarska a ostatných krajín, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musíte hradiť sami.

Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete tu.

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade predaja na diaľku alebo zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov

  • Zmluvy vzťahujúce sa na prepravný tovar, ktorý nie je vopred zostavený a bol prispôsobený jednotlivým potrebám zákazníka
  • Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zásielku s tovarom podliehajúcemu skazu, alebo na tovar, ktorý má krátku dobu spotreby
  • Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý bol otvorený a z dôvodov hygieny, alebo ochrany zdravia sa nemôže vrátiť
  • Zmluvy vzťahujúce sa na tovar, ktorý nie je oddeliteľný od iného tovaru v dôsledku svojho zloženia
  • Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na alkoholické nápoje, ktorých cena bola vopred zmluvne dohodnutá a ktoré môžu byť odoslané najskôr od 30 dní po uzavretí zmluvy. Hodnota tohto tovaru sa pohybuje na trhu, na ktorom obchodník nemá vplyv
  • Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie zvukových, alebo obrazových záznamov, alebo počítačového softvéru v zapečatenom balení, ktorého balenie bolo pri doručení narušené, alebo otvorené
  • Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie novín, mesačníkov, alebo časopisov s výnimkou zmlúv pravidelnom odbere.

Kliknite sem a stiahnite si vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy

7. Ceny

1. Všetky ceny produktov sú celkové ceny; obsahujú zákonom stanovenú daň z pridanej hodnoty (DPH).

2. Chyby v cene: v prípade, že skutočná cena je vyššia ako zobrazená, zákazník bude ihneď kontaktovaný. V takýchto prípadoch je zmluva uzatvorená len vtedy, keď zákazník súhlasí so zakúpením tovaru za skutočnú cenu. Ak je správna cena nižšia, bude účtovaná táto nižšia cena.

8. Náklady na prepravu

1. Okrem uvedených cien produktov sa pripočítajú aj prepravné náklady. Viac informácií o výške prepravných nákladov nájdete v ponukách. Platná daň z pridanej hodnoty je už zahrnutá v prepravných nákladoch.

2. Pri platbe na dobierku je nutné navyše uhradiť cenu dobierky. Tento poplatok nie je zákazníkovi fakturovaný, zákazník ho platí priamo doručovateľovi.

9. Dodacie podmienky

1. Ak nie je dohodnuté inak, dodanie sa uskutočňuje na zákazníkom uvedenú adresu. Dodávame aj do výdajných miest.

2. Očakávaná doba dodania je uvedená priamo v nákupnom košíku. Pri platbe vopred začína dodacia lehota nasledovať jeden deň po prijatí sumy na bankový účet niceshops GmbH. V prípade platby na dobierku alebo nákupu na faktúru plynie dodacia lehota jeden deň po dni uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch začína dodacia lehota jeden deň po prijatí objednávky.

3. Spoločnosť niceshops GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade prekážok dodania v oblasti dodávateľov alebo výrobcov. Ak je dodanie alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty nemožné z dôvodu okolností, za ktoré spoločnosť niceshops GmbH nenesie zodpovednosť, je spoločnosť niceshops GmbH oprávnená od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. niceshops GmbH bude o tom zákazníka okamžite informovať. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade vylúčené. Zákazník bude informovaný o existujúcich obmedzeniach dodania pred začatím procesu objednávania.

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru.

2. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti niceshops GmbH až do úplného zaplatenia.

11. Platobné podmienky

Spoločnosť niceshops GmbH prijíma tu uvedené spôsoby platby.

  • Pri platbe prevodom na účet zákazník prevedie fakturovanú čiastku na účet niceshops GmbH do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (bankové údaje nájdete v potvrdení objednávky a v tiráži). Expedícia sa uskutoční až po prijatí platby.

5. Pri platbe kreditnou kartou bude Vaša kreditná karta účtovaná po dokončení objednávky. To sa deje aj v prípade, že nemáme tovar na sklade a môžeme ho prepraviť len za niekoľko dní. Naším partnerom pre spoluprácu je Six Payment Services a Adyen.

6. Paypal - fakturovanú sumu zaplatíte prostredníctvom online poskytovateľa PayPal. Musíte byť zaregistrovaný alebo zaregistrovaný ako prvý. Po oprávnení s prístupovými údajmi nám môžete potvrdiť platobný príkaz. Ďalšie informácie dostanete počas procesu objednávania. Informácie o ochrane údajov nájdete tu.

12. Záruka

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia.

2. Záruka sa vylučuje v prípade vád spôsobených zákazníkom. To je najmä prípad nesprávnej manipulácie, nesprávnej obsluhy alebo neschválených pokusov o opravu.

3. Skrátená premlčacia doba sa nevzťahuje na škody, ktoré sú založené na hrubom porušení povinností zo strany niceshops GmbH alebo úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinnosti zo strany zákonného zástupcu alebo zástupcu spoločnosti niceshops GmbH. Skrátená premlčacia lehota sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody z nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia základných zmluvných povinností. Významnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktorých splnenie umožňuje na prvom mieste riadne plnenie zmluvy a na základe ktorých sa môže zákazník pravidelne spoliehať.

4. Ak je tovar dodaný so zjavnými poškodeniami pri preprave, tak sa na tieto chyby okamžite sťažovateľa obrátte a kontaktujte nás čo najskôr. Nedodržanie reklamácie alebo kontaktu nemá žiadny vplyv na zákonné nároky spotrebiteľov na záruku a slúži len na to, aby poskytovateľovi pomohol uplatniť svoje nároky voči spoločnosti alebo poisťovni poverenej dodávkou tovaru.

5. Pokiaľ existuje záruka výrobcu, musí zákazník uplatniť nároky z toho vyplývajúce priamo voči výrobcovi. Zodpovednosť spoločnosti niceshops GmbH v rámci záruky je vylúčená.

13. Vyhlásenie

1. Nároky na náhradu škody zákazníka voči niceshops GmbH sú vylúčené, ak niceshops GmbH alebo ich splnomocnení zástupcovia nekonali úmyselne alebo hrubo nedbanlivo.

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú zranením na životoch, končatinách alebo zdraví, z nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia základných zmluvných povinností alebo podľa právnych predpisov o zodpovednosti za výrobok alebo z dôvodu zavinenia pri uzavretí zmluvy alebo z dôvodu iných porušení povinností z dôvodu zodpovednosti za škodu na majetku, zostáva povinná. Významnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktorých splnenie umožňuje na prvom mieste riadne plnenie zmluvy a na základe ktorých sa môže zákazník pravidelne spoliehať.

14. Právo na započítanie, právo na zadržanie

1. Zákazník nie je oprávnený započítať proti našim nárokom, pokiaľ nie sú protinároky zákazníka právne stanovené alebo nesporné. Zákazník je tiež oprávnený započítať proti našim nárokom, ak uplatní nároky na vady alebo protipohľadávky z tej istej kúpnej zmluvy.

2. Zákazník môže uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak jeho protinávrh vychádza z tej istej kúpnej zmluvy.

15. Ochrana súkromia

Ustanovenia o ochrane údajov sú zahrnuté v politike ochrany osobných údajov .

16. ochrana neplnoletých osôb

Dodávanie alkoholu mladým ľuďom do 18 rokov je zákonom zakázané. Naše ponuky týkajúce sa alkoholu sú preto výlučne pre dospelých. S vašou objednávkou nás ubezpečujete, že príjemca tovaru je starší ako 18 rokov.

17. Zmeny Všeobecných podmienok / Právo na zmenu

Tieto všeobecné obchodné podmienky sme oprávnení jednostranne zmeniť, pokiaľ je to potrebné na odstránenie následných vznikajúcich porúch ekvivalencie alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým podmienkam. Zmenu oznámime zákazníkovi oznámením obsahu novelizovaných predpisov na poslednú známu e-mailovú adresu zákazníka. Zmena sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v prípade, ak nám zákazník do šiestich týždňov od doručenia oznámenia o zmene zaradenia do zmluvného vzťahu neodporuje písomne alebo textovou formou.

18. Doložka o oddeliteľnosti

Ak by akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok malo byť neúčinné, platnosť zostávajúcich ustanovení zostáva nedotknutá.

19. Zmluvný jazyk

Pre zmluvu je k dispozícii nemčina.

20. Zmluvné právo

Na zmluvný vzťah sa uplatňuje rakúske právo.

21. Zmierovací úrad a online riešenie sporov

V sporoch sa zaväzujeme k rozhodcovskému konaniu internetového ombudsmana
zúčastniť sa: https://ombudsmann.at/

Ak máte akékoľvek problémy, môžete podať sťažnosť prostredníctvom tejto platformy a nechať ju spracovať nezávislou službou na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mailová adresa: office@niceshops.com

Na základe vzorky VOP ZANTHIER & SCHULZ