Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, e-mail: slovensko@3djake.com (ďalej len „dodávateľ“ alebo „niceshops GmbH“) sa špecializuje na dizajn internetových obchodov a logistické spracovanie v oblasti E-Commerce v rôznych produktových segmentoch.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú obchodovanie prostredníctvom internetového obchodu na stránke: www.3djake.sk.

Zákazníkmi sú zvyčajne spotrebitelia v zmysle § 1 ods. 1 bod 2 a § 1 odsek 3 KSchG (rakúskeho zákona na ochranu spotrebiteľa), ale tiež podnikatelia v zmysle § 1 odsek 1 bod 1 KSchG (rakúskeho zákona na ochranu spotrebiteľa).

Z dôvodu lepšej čitateľnosti sa rodovo špecifická diferenciácia nerobí, a to bez akéhokoľvek úmyslu diskriminovať. Všetky pohlavia sú oslovované rovnako.

Uznanie VOP

Zákazník berie na vedomie tieto podmienky a súhlasí s nimi tým, že tieto podmienky akceptuje.

Všetky obchodné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v čase uzavretia transakcie. Tieto obchodné podmienky nahrádzajú všetky všeobecné obchodné podmienky zákazníka.

Doložka o ochrane

Zahrnutie všeobecných zmluvných podmienok alebo zmluvných podmienok zákazníka, ktoré sa odchyľujú od týchto zmluvných podmienok, bude odmietnuté, pokiaľ nie sú výslovne uznané spoločnosťou niceshops GmbH.

Uzavretie zmluvy

Objednávateľ kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ predloží záväznú ponuku na uzavretie zmluvy so zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je povinný prijať túto ponuku. Pred konečným odoslaním objednávky má zákazník ešte jednu príležitosť skontrolovať, či v nej nie sú chyby, a prípadne ich opraviť.

Zhotoviteľ po prijatí objednávky od zákazníka potvrdí prijatie prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú zákazníkom („potvrdenie objednávky“). Tento e-mail nepredstavuje oficiálne potvrdenie objednávky zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže objednávku potvrdiť v ďalšom e-maile („potvrdenie objednávky“) alebo odoslaním objednaného tovaru. Zákazník je viazaný na prípadné dotazy a potvrdenie po dobu do troch dní.

Aby bolo možné získať služby a tovar elektronicky od dodávateľa, zákazníci sa budú musieť zaregistrovať v online obchode. Zákazník je povinný v priebehu obchodného vzťahu poskytnúť pravdivé a úplné informácie a neustále udržiavať svoje údaje v aktuálnom stave. So svojimi údajmi musí zaobchádzať dôverne a chrániť ich pred neoprávneným prístupom. Ak má zákazník podozrenie na zneužitie tretími stranami, musí o tom okamžite informovať dodávateľa.

Zákazník sa musí zdržať všetkých opatrení, ktoré by mohli ohroziť alebo zhoršiť technickú dostupnosť online obchodu (vrátane kybernetických útokov). Takéto správanie bude stíhané.

Uloženie textu zmluvy

Obsah zmluvy, t. j. údaje o zákazníkovi týkajúce sa procesu objednávky ukladá spoločnosť niceshops GmbH a zákazník si ich môže pozrieť v časti „Môj účet“ - „Moje objednávky“. Potvrdenie o objednaní pošle niceshops GmbH na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom predaja na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu. Informácie o vrátení nájdete tu. Rovnako Vám poskytujeme ďalších 16 dní na uplatnenie tohto práva.

Právo na odstúpenie

Ako spotrebiteľ má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, obdržali tovar. Poskytovateľ navyše na toto obdobie poskytuje predĺžené právo na odstúpenie od zmluvy o 16 dní. Zákazník má teda celkovo 30 dní na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie práva na zrušenie musí zákazník informovať dodávateľa o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Zákazník na to môže použiť vzorový formulár na odstúpenie, ale nie je to povinné. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stačí, aby zákazník zaslal oznámenie o odstúpení pred uplynutím lehoty.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

 • služieb, pokiaľ obchodník - na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa podľa § 10 FAGG* a potvrdenia spotrebiteľa o tom, že si je vedomý straty práva na odstúpenie od zmluvy v prípade úplného splnenia zmluvy - začal plnenie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* a služba bola potom úplne poskytnutá;
 • tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • tovar, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jasne prispôsobený jeho osobným potrebám;
 • tovar, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol rýchlo prekročený;
 • tovar, ktorý je dodaný zapečatený a nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak spotrebiteľ tento tovar po dodaní otvoril;
 • tovar, ktorý bol po doručení vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ktoré však nemôžu byť dodané skôr ako 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
 • zvukových alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru, dodaných v zapečatenom obale za predpokladu, že bol obal po dodaní otvorený;
 • kníh, novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie týchto publikácií;
 • tovar, ktorý bol úmyselne alebo neúmyselne poškodený v dôsledku nesprávneho používania (v prípade poškodenia pri preprave nás bezodkladne kontaktujte!);
 • dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na fyzickom nosiči dát, ak obchodník - s výslovným súhlasom spotrebiteľa spojeným s vedomím spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy v prípade predčasného zahájenia plnenia zmluvy a po poskytnutí kópie alebo potvrdenia v súlade s 2. ods. 5 alebo 7. ods. § 3 FAGG* - začal dodanie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 11 FAGG*;
 • rastlín: ak ste ich dostali poškodené, ihneď ich po obdržaní odfoťte a pošlite nám fotografie; v takom prípade je možné tovar vrátiť.

*FAGG - Zákon rakúskej spolkovej republiky o zmluvách a službách uzatváraných na diaľku alebo mimo obchodných priestorov.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ zákazník ukončí zmluvu, poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť všetky platby prijaté od zákazníka, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že zákazník používa iný typ doručenia ponúkaný dodávateľom ako štandardné doručenie), najneskôr do 14 dní odo dňa, keď poskytovateľ dostal oznámenie o ukončení zmluvy. Poskytovateľ použije rovnaké platobné prostriedky, aké použil zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nebolo so zákazníkom výslovne dohodnuté inak; V žiadnom prípade nebudú zákazníkovi za túto platbu účtované poplatky. Poskytovateľ môže odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepreukáže, že tovar bol vrátený, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak je strata hodnoty produktu spôsobená skutočnosťou, že bol produkt používaný spôsobom, ktorý nie je potrebný na kontrolu kvality, nesie túto zodpovednosť zákazník.

Zákazník je povinný dodať tovar okamžite a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval poskytovateľa o zrušení zmluvy na nasledujúcu adresu:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: slovensko@3djake.com
(+43) 720 710740 9000

Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ zákazník odošle tovar pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Vrátenie tovaru z nasledujúcich krajín je zadarmo:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko

Vrátenie tovaru z Talianska, Švajčiarska a ostatných krajín, ktoré nie sú uvedené vyššie, musí zákazník hradiť zo svojich nákladov.

Deje sa tak z obchodných, právnych a logistických dôvodov a bez akéhokoľvek úmyslu diskriminovať.

Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete tu: https://www.3djake.sk/info/pomoc-k-navrate-tovaru

Koniec informácií o odstúpení od zmluvy

Ceny

Ceny všetkých produktov sú celkové ceny; zahŕňajú daň z pridanej hodnoy (DPH).

V prípade pochybností nie je DPH ešte zahrnutá. Platia sumy uvedené v čase objednávky.

Platba sa uskutočňuje prevodom na účet určený dodávateľom. To, či sa platba uskutoční mesačne (trvalý záväzok) alebo jednorazovo (cieľový záväzok), závisí od dohody medzi dodávateľom a zákazníkom.

Náklady na dopravu

K uvedeným cenám výrobkov sa pripočítavajú aj náklady na dopravu. Od určitej hodnoty objednávky to neplatí. Viac o výške nákladov na dopravu a prahovej hodnote sa dozviete v ponukách. Zhotoviteľ informuje zákazníka znova o cenách, daniach a nákladoch na prepravu v súhrne objednávky pred dokončením objednávky. Príslušná daň je zahrnutá v nákladoch na prepravu.

Pri platbe na dobierku je potrebné uhradiť aj poplatok za dobierku (poplatok za službu, ktorá zhromažďuje náklady na faktúru a peniaze sú následne zaslané priamo predajcovi). Tento poplatok sa zákazníkovi neúčtuje, musí ho zaplatiť priamo doručovateľovi.

Ďalšie informácie o platbe a preprave nájdete na webových stránkach dodávateľa.

Podmienky doručovania

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude doručenie vykonané na adresu uvedenú zákazníkom. Dodávame aj do odberných miest.

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa vtedy, keď sa tovaru zmocnil on alebo tretia strana oprávnená na jeho prevzatie (ktorá nie je prepravcom).

Predpokladaná doba dodania je uvedená priamo v nákupnom košíku. Pri platbe vopred začína dodacia lehota plynúť jeden deň po prijatí sumy na bankový účet niceshops GmbH. V prípade platby na dobierku alebo nákupu na účet plynie dodacia lehota jeden deň po dni uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch začína dodacia lehota jeden deň po prijatí objednávky.

Spoločnosť niceshops GmbH nie je zodpovedná za prekážky dodania v oblasti dodávateľov alebo výrobcov. Ak je dodanie alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty nemožné z dôvodu okolností, za ktoré spoločnosť niceshops GmbH nenesie zodpovednosť, je spoločnosť niceshops GmbH oprávnená úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. niceshops GmbH bude o tom zákazníka okamžite informovať. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade vylúčené za predpokladu, že nemožno preukázať, že spoločnosť niceshops GmbH bola zavinená. Pred začatím procesu objednávky bude zákazník informovaný o existujúcich obmedzeniach dodania.

niceshops GmbH môže poslať zákazníkovi „produkt zadarmo“ na dobrovoľnej báze. Zákazník nemá nárok na tento bezplatný produkt. Produkty zadarmo sa dodávajú pod podmienkou, že zákazník neodstúpi od zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy v tomto zmysle, musí zákazník tento bezplatný produkt vrátiť spoločnosti niceshops GmbH.

Termín splatnosti a výhrada vlastníctva

Nároky zhotoviteľa sú splatné pri vystavení faktúry, najskôr však pri prevzatí tovaru. Ak nároky nebudú uhradené do štrnástich dní, bude dodávateľ požadovať od dátumu splatnosti 4 % zákonný úrok z omeškania ročne. Ak je zákazníkom podnikateľ, výška úroku z omeškania vychádza z § 456 UGB (rakúsky obchodný zákonník).

Všetky tovary dodané dodávateľom zostávajú majetkom až do úplného zaplatenia. Predaj tovaru zákazníkom tretej osobe pred úplným zaplatením si vyžaduje predchádzajúci súhlas dodávateľa.

Pokiaľ objednávateľ neprevzal tovar podľa dohody (oneskorenie prevzatia), je dodávateľ oprávnený tovar buď uskladniť, za čo môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 0,1 % z hrubej sumy faktúry za každý kalendárny rok alebo jeho časť, alebo predložiť tovar na súd na náklady a riziko zákazníka.

Platobné podmienky

Spoločnosť niceshops GmbH akceptuje spôsoby platby uvedené v internetovom obchode.

Záruka

Ak nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia.

Záruka je vylúčená na vady spôsobené zákazníkom. To platí najmä v prípade neodbornej manipulácie, nesprávnej obsluhy alebo neoprávnených pokusov o opravu.

Ak je tovar dodávaný so zjavným poškodením pri preprave, je zákazník povinný tieto chyby bezodkladne nahlásiť doručovateľovi a okamžite nás kontaktovať. Neposkytnutie reklamácie alebo nekontaktovanie nemá žiadny vplyv na zákonné záručné nároky spotrebiteľov a slúži iba na podporu dodávateľa pri uplatňovaní jeho nárokov voči spoločnosti poverenej doručením alebo poisťovacej spoločnosti.

Pokiaľ existuje záruka výrobcu, musí si zákazník uplatniť nároky z toho vyplývajúce priamo u výrobcu. Ak je zákazník spotrebiteľ, musí mu byť táto záruka oznámená písomne alebo na inom trvalom nosiči dát, ktorý má k dispozícii (napríklad e-mail).
Zodpovednosť spoločnosti niceshops GmbH zo záruky výrobcu je vylúčená. Záručné povinnosti spoločnosti {company_name } nie sú obmedzené zárukou žiadneho výrobcu.

Zhotoviteľ nezaručuje, že fotografie zverejnené v internetovom obchode sú totožné so skutočne dodaným tovarom.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Nároky zákazníka na náhradu škody voči spoločnosti niceshops GmbH sú vylúčené, pokiaľ spoločnosť niceshops GmbH alebo jej zástupcovia nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Výška zodpovednosti je obmedzená na škody, ktoré sa zvyčajne dajú predvídať v čase uzavretia zmluvy.

Zhotoviteľ nenesie voči spoločnostiam zodpovednosť za ušlý zisk.

Zodpovednosť za škodu na živote a zdraví, za nedbanlivosť alebo úmyselné porušenie základných zmluvných povinností alebo v rozsahu podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostáva nedotknutá.

Zhotoviteľ nie je zodpovedný, ak nemôže splniť svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu v dôsledku okolností, za ktoré on alebo jeho zástupca nie sú zodpovední. Týka sa to okrem iného nedostatočnej dostupnosti energetických alebo telekomunikačných služieb a z dôvodu vyššej moci.

Ochrana údajov

Ustanovenia o ochrane údajov sú obsiahnuté vo Vyhlásení o ochrane údajov.

Zhotoviteľ upozorňuje na skutočnosť, že údaje zákazníka môžu byť spracované na reklamné účely na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR). Zákazník môže proti tejto forme spracovania údajov kedykoľvek namietať (čl. 21 ods. 2 GDPR).

Zmeny všeobecných obchodných podmienok/právo na zmeny

Sme oprávnení jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ je to nevyhnutné na vylúčenie následných narušení ekvivalencie alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. O akejkoľvek zmene budeme zákazníka informovať zaslaním obsahu zmenených predpisov na poslednú známu e-mailovú adresu zákazníka. Zmena sa stáva súčasťou zmluvy, ak zákazník nevznesie námietku proti zahrnutiu do zmluvného vzťahu v písomnej alebo textovej podobe do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. Takáto následná zmena nemôže pre zákazníka znamenať nevýhodu.

Zmluvný jazyk

Jazykom dostupným na uzavretie zmluvy je nemčina.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tento zmluvný vzťah je založený na rakúskom práve a považuje sa za dohodnutý. Táto voľba práva však nesmie viesť k tomu, že bude spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia jeho krajiny pobytu (porovnaj článok 6 ods. 2 nariadenia Rím I). Uplatňovanie Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru (Dohovor OSN o predaji) a referenčných noriem je vylúčené.

Výlučným miestom súdnej jurisdikcie je Graz. Ak je zákazníkom spotrebiteľ a má bydlisko alebo obvyklé bydlisko v tuzemsku alebo v ňom pracuje, je možné ho žalovať iba na súdoch, v obvodoch ktorých sa nachádza jeho bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce.

Arbitrážna komisia a riešenie sporov online

V prípade sporu je tu možnosť, že sa môžeme zúčastniť arbitrážneho konania ombudsmana online: https://ombudsmann.at/

Ak máte problémy, môžete podať sťažnosť prostredníctvom tejto platformy a nechať ju vybaviť nezávislým orgánom na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mailová adresa: slovensko@3djake.com

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Jedinečné identifikačné číslo (UIN) spoločnosti niceshops GmbH pre obaly vo Francúzsku je: FR223591_01OTUG.