Liqcreate Gingiva Mask

Pre mäkké a flexibilné zubné modely

Novinka!

 • na časti mäkkých tkanív podobné ďasnám
 • podobné gume
 • vysoká presnosť
 • ružová farba
 • € 55,99 (€ 22,40 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Termín odoslania v priebehu 1-2 týždňov

Na môj zoznam prianí

Kód: LIQCR-LGM00250, Obsah: 250 g

 • na časti mäkkých tkanív podobné ďasnám
 • podobné gume
 • vysoká presnosť
 • ružová farba
250 g: € 55,99 (€ 22,40 / 100 g)
1.000 g: € 166,99 (€ 16,70 / 100 g)

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: LIQCR-LGM00250
Výrobca-č.: LGM00250
Výrobca (značka): Liqcreate
Obsah: 250 g
Stupeň tvrdosti: A64
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP, SLA - Laser
Farba: ružová
Čistá hmotnosť: 250 g, 1000 g

Popis

Liqcreate Gingiva Mask je ružová fotopolymérna živica, ktorá je ideálna na výrobu častí mäkkých tkanív podobných gume pre modely zubných implantátov. Je možné ju použiť na všetkých open source SLA, MSLA a DLP 3D tlačiarňach v rozsahu od 385-420 nm.

Mäkký a flexibilný materiál je možné použiť na vytvorenie mäkkých tkanív pre vysokopresné modely, mostíky a implantátové opory. Vďaka svojim mäkkým a pružným vlastnostiam je ideálna na výrobu častí ďasien a mäkkých tkanív, ktoré podporujú modely zubných implantátov a projekty C & B. V kombinácii s Liqcreate Dental Model Pro je možné vytvárať presné zubné modely.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Otázky a odpovede k téme Liqcreate Gingiva Mask

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Liqcreate Gingiva Mask

Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.