3DJAKE Resin Tough Black

Resin odolný voči nárazom pre presné a robustné výtlačky

Novinka!

€ 64,99

(€ 64,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • vysoká odolnosť proti nárazu
 • presné detaily
 • nízke zmrštenie
 • dobrá priľnavosť k tlačovej podložke

Kód: CLF-RES-TGHN-BLK-1000, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707001492

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: CLF-RES-TGHN-BLK-1000
Výrobca-č.: RES-TGHN-BLK-1000
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 1.000 g
Stupeň tvrdosti: D77
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: čierna
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

3DJake Tough-Resin je vhodný na použitie s LCD/MSLA 3D tlačiarňami (395-405 nm). Resin má najlepšiu odolnosť proti nárazu vo svojej triede, pričom si zachováva svoju tuhosť a presnosť. Je preto ideálny pre široké spektrum technických aplikácií.

Hlavné vlastnosti 3DJake Resin Tough:

 • vysoká odolnosť proti nárazu
 • presné detaily
 • nízke zmrštenie
 • dobrá priľnavosť k tlačovej podložke
 • jednoduché použitie
 • jednoduché čistenie a následné spracovanie

Vlastnosti materiálu 3DJake Resin Tough

Testovacia metóda Hodnota
Špecifická váha

ISO 1183

1,18 g/cm3

Viskozita

ISO 2555

670 MPa

Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí

ISO 527

44 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí

ISO 527

28 %

Modul v ťahu (E)

ISO 527

1300 MPa

Odolnosť proti nárazu

ISO 179

46 kJ/m2

Teplota rozptylu tepla A (1,8 MPa)

ISO 75

38 ºC

Tvrdosť

ISO868

77D

Viac informácií

Pred použitím resin dobre pretrepte a počkajte, kým bubliny nezmiznú.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H361f - Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE Resin Tough Black

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre 3DJAKE Resin Tough Black

Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.

Podobné produkty: