Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Na výrobu rýchlych a vysokopresných zubných modelov

 • zvyšky je možné odstrániť vodou
 • vysoká presnosť
 • nízke zmrštenie
 • takmer žiadny zápach
 • € 99,99 (€ 10,00 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Termín odoslania dňa 17.11.2021 - Možnosť objednania vopred

Na môj zoznam prianí

Kód: PHR-RS1000WWDM, Obsah: 1.000 g

EAN: n/a

 • zvyšky je možné odstrániť vodou
 • vysoká presnosť
 • nízke zmrštenie
 • takmer žiadny zápach

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS1000WWDM
Výrobca-č.: RS1000WWDM
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Stupeň tvrdosti: D75
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: béžová

Popis

Water-Washable Dental Model Resin od Phrozen bol vyvinutý na výrobu rýchlych a vysokopresných zubných modelov.

Výhody Phrozen Water-washable Resin:

 • zvyšky je možné ľahko odstrániť vodou (na čistenie sa nevyžaduje etanol ani IPA)
 • vysoká presnosť
 • nízke zmrštenie (ideálne na dosiahnutie perfektného súladu medzi modelmi zubov s odnímateľnými matricami)
 • nízka viskozita (dá sa ľahko prepracovať)
 • takmer bez zápachu

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Otázky a odpovede k téme Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Vedeli ste, že?

Prvým objektom z asteroidového materiálu, ktorý bol vytlačený v 3D tlačiarni, je prototyp kozmickej lode.