presto Odľahčený tmel

Pre ľahké spracovanie

€ 8,89

(€ 71,12 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 125 g

Doručenie: štvrtok, 07. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Ešte 5 ks na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,44 / ks -5%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • jednoduché použitie
 • možno brúsiť po 30 minútach
 • odolnosť

Kód: MD-318337, Obsah: 125 g, EAN: 4048500318337

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: MD-318337
Výrobca-č.: 318337
Výrobca (značka): presto
Obsah: 125 g
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Odľahčený tmel je kombináciou nových minerálnych a syntetických plnív a vedie k mimoriadnym vlastnostiam tohto tmelu. Neobyčajná elasticita umožňuje jeho použitie na opravovaných miestach, ktoré sú vystavené napr. silným pnutiam a vibráciám, tiež pri nízkych teplotách.

Vlastnosti

 • brúsiteľný po cca 30 minútach
 • prídavok tvrdidla 2-4 %
 • odolný voči: kyselinám, rozpúšťadlám a pohonným hmotám.
 • odolný voči teplotám až do 180 °C s tvrdeným materiálom

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H242 - Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme presto Odľahčený tmel

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

 • aký je pomer tvrdidla k tmelu

  1 Odpoveď, posledná odpoveď zo dňa 22. júna 2022

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre presto Odľahčený tmel

6 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
8 (88%)
4 hviezdičky
1 (11%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

9 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 6 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Koncept 3D tlačiarne pochádza od amerického vynálezcu a inžiniera Chucka Hull začiatkom 80. rokov. Založil tiež 3D Systems.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: