YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

100 g živice a 100 g tvrdidla pre rýchlu aplikáciu

 • 2K lepidlo
 • transparentné a bez rozpúšťadiel
 • 5 minút na spracovanie
 • lepí všetky materiály
 • € 12,89 (€ 6,45 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa streda, 27. októbra.

Na môj zoznam prianí

Kód: YM-650009, Obsah: 200 g

EAN: 4260256384323

 • 2K lepidlo
 • transparentné a bez rozpúšťadiel
 • 5 minút na spracovanie
 • lepí všetky materiály

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: YM-650009
Výrobca-č.: 650009
Výrobca (značka): YUKI MODEL
Obsah: 200 g
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

5 minútový epoxid je dvojzložkové lepidlo na báze epoxidovej živice.

Živica a tvrdidlo sa plnia do fliaš s obsahom 100 g, čo predstavuje celkové množstvo 200 g epoxidu.
Lepidlo je priehľadné, bez rozpúšťadla a doba spracovania je približne päť minút.

Je vhodné na univerzálne montáže a opravy rôznych materiálov, ako sú kov, plast, keramika, sklo, porcelán, kameň, drevo, betón a guma. Lepivé spoje sú odolné voči napätiu a nárazom, nestarnú a sú odolné voči použitému médiu. Produkt je trvalo odolný voči vode, benzínu a oleju.

Pred lepením je nutné povrchy očistiť.

Čas spracovania je 5 minút.
Teplotná odolnosť je až +120 °C.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Otázky a odpovede k téme YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

4 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
7 (77%)
4 hviezdičky
2 (22%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

9 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 4 recenzie v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.