YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

100 g živice a 100 g tvrdidla pre rýchlu aplikáciu

€ 15,99

(€ 79,95 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 200 g

Doručenie: streda, 04. októbra, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 49,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • 2K lepidlo
 • transparentné a bez rozpúšťadiel
 • 5 minút na spracovanie
 • lepí všetky materiály

Č. produktu: YM-650009, Obsah: 200 g, EAN: 4260256384323

Často nakupované spolu s YUKI MODEL Drevené miešacie tyčinky 10 ks

YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica - 200 g YUKI MODEL Drevené miešacie tyčinky 10 ks - 1 bal.
YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica - 200 g € 15,99 (€ 79,95 / kg)
YUKI MODEL Drevené miešacie tyčinky 10 ks € 2,99
Celková cena: € 18,98

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: YM-650009
 • Výrobca-č.: 650009
 • Výrobca (značka): YUKI MODEL
 • Obsah: 200 g
 • Typy produktov: príslušenstvo
Popis

5 minútový epoxid je dvojzložkové lepidlo na báze epoxidovej živice.

Živica a tvrdidlo sa plnia do fliaš s obsahom 100 g, čo predstavuje celkové množstvo 200 g epoxidu.
Lepidlo je priehľadné, bez rozpúšťadla a doba spracovania je približne päť minút.

Je vhodné na univerzálne montáže a opravy rôznych materiálov, ako sú kov, plast, keramika, sklo, porcelán, kameň, drevo, betón a guma. Lepivé spoje sú odolné voči napätiu a nárazom, nestarnú a sú odolné voči použitému médiu. Produkt je trvalo odolný voči vode, benzínu a oleju.

Pred lepením je nutné povrchy očistiť.

Čas spracovania je 5 minút.
Teplotná odolnosť je až +120 °C.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergické reakcie.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Súvisiace produkty

Otázky a odpovede k téme YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: YUKI MODEL 5 minútová epoxidová živica

7 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,6 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
13 (61%)
4 hviezdičky
7 (33%)
3 hviezdičky
1 (4%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

21 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 7 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

  Zákazníci si kúpili tiež: