3DJAKE Resin Standard Black

Pre presné a bezproblémové resinové výtlačky

Novinka!

€ 29,99

(€ 59,98 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 500 g

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • pre LCD/MSLA tlačiarne
 • jednoduché použitie
 • dobrá priľnavosť
 • cenovo výhodný

Kód: CLF-RES-STDN-BLK-500, Obsah: 500 g, EAN: 9010707001324

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: CLF-RES-STDN-BLK-500
Výrobca-č.: RES-STDN-BLK-500
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D77
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: čierna
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Standard Resin od 3DJake je vhodný na použitie s LCD/MSLA 3D tlačiarňami (395-405 nm). Resin sa ľahko tlačí, veľmi málo sa zmršťuje a dobre priľne k tlačovej podložke.

Modely vytlačené s 3DJake Resin majú presné detaily a bohaté farby.


Vlastnosti materiálu 3DJake Resin Standard

Testovacia metóda Hodnota

Špecifická váha

ISO 1183 1,21 g/cc

Viskozita

ISO 2555 180 MPa

Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí

ISO 527 31 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí

ISO 527 4 %

Modul v ťahu (E)

ISO 527 1000 MPa
Odolnosť proti nárazu ISO 179 17 kJ/ m2

Teplota rozptylu tepla A (1,8 MPa)

ISO 75 37 ºC
Tvrdosť ISO868 77D

Viac informácií

Pred použitím nádobu dobre pretrepte a počkajte, kým bubliny nezmiznú.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE Resin Standard Black

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre 3DJAKE Resin Standard Black

Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.

Podobné produkty: