Elegoo Water Washable Resin Clear Red

Pre vodou umývateľné živicové modely

Novinka!

€ 24,99

(€ 49,98 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 500 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • čistenie bez čistiacich prostriedkov a chemikálií
 • jednoduché čistenie modelu bez zvyškov
 • pre LCD a DLP tlačiarne
 • široké možnosti využitia
 • nízke zmrštenie a vysoká presnosť

Kód: ELG-14.0007.99, Obsah: 500 g, EAN: 14.0007.99

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: ELG-14.0007.99
Výrobca-č.: 14.0007.99
Výrobca (značka): Elegoo
Obsah: 500 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: červená
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Elegoo Water Washable Resin je vysokokvalitný resin pre 3D tlačiarne špeciálne navrhnutý pre svetelné zdroje LCD/LED a možno ho použiť s väčšinou LCD a DLP tlačiarní.

Na rozdiel od iných živíc možno modely vytlačené s Water Washable Resin jednoducho umyť vodou z vodovodu. Na čistenie 3D modelov teda nepotrebujete drahé čistiace prostriedky ani nebezpečné chemikálie.


Hlavné vlastnosti Water Washable Resin od Elegoo:

 • pre vodou umývateľné živicové modely
 • na čistenie nie sú potrebné žiadne drahé čistiace prostriedky ani nebezpečné chemikálie
 • jednoduché čistenie modelu bez zvyškov
 • pre LCD a DLP tlačiarne
 • široká škála aplikácií
 • nízke zmrštenie a vysoká presnosť
 • rýchle vytvrdzovanie a vysoká stabilita
 • nízky zápach

Technické špecifikácie:

 • tvrdosť: 80 - 85 D
 • viskozita (25 °C): 100 - 350 mPa*s
 • hustota kvapaliny: 1,05 - 1,25 g/cm³
 • hustota pevnej látky: 1,05 - 1,25 g/cm³
 • objemové zmrštenie: 3,72 - 4,24 %
 • pevnosť v ohybe: 40 - 70 Mpa
 • pevnosť v ťahu: 30 - 52 Mpa

Viac informácií

Poznámka k použitiu: voda použitá na umývanie vodou umývateľných resinových modelov sa nemôže vylievať priamo do kanalizácie alebo do umývadla. Aby sa neznečisťovalo životné prostredie, mala by sa umiestnisť na slnko, aby sa úplne vytvrdila živica, ktorá zostala vo vode.

Nastavenia tlače odporúčané výrobcom

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Videá k produktu

Otázky a odpovede k téme Elegoo Water Washable Resin Clear Red

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: