Phrozen Aqua Resin Red-Clay 8K

Vysokokvalitný resin pre sériu Phrozen 8K

€ 69,99

(€ 69,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • vysoká presnosť
 • nízke zmrštenie
 • nízka viskozita a zápach
 • ideálny pre zložitejšie modely

Kód: PHR-RS1000AQRC8K, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117882026

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS1000AQRC8K
Výrobca-č.: RS1000AQRC8K
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: červená
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 1000 g

Popis

Rad Phrozen Aqua Resin 8K je špeciálne navrhnutý tak, aby čo najlepšie stvárnil tie najmenšie detaily vašich 3D modelov! Resin najlepšie funguje s radom Phrozen 8K, ale samozrejme sa dá použiť aj s inými tlačiarňami s podobnými vlastnosťami.

Phrozen Aqua Resin je navrhnutý pre malé zmrštenie a vysokú presnosť tlače. Dobrá rozmerová stabilita robí tento resin vhodným na precíznu prácu a jeho nízka viskozita umožňuje jednoduchú tlač a následné spracovanie. Reisn presvedčí aj nízkym zápachom, ktorý vás pri tlači nepríjemne neobťažuje.

Aqua Red-Clay 8K vo farbe hliny je ideálny pre komplikovanejšie modely. Pretože veľmi ľahko absorbuje farbu, dá sa tiež bez problémov zafarbiť.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Phrozen Aqua Resin Red-Clay 8K

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: