Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

Epoxidový povlak na 3D tlač

€ 24,99 (€ 13,81 / 100 g)

od 2 len € 23,74 / ks -5%

vr. 20% DPH. - plus poštovné

(A + B) = 181 g

Na sklade

Objednajte najneskôr do termínu: piatok do 07:00 hod a zásielka Vám bude doručená do dňa: utorok, 25. januára.

Charakteristika

 • chráni a vyhladzuje 3D vytlačené objekty
 • úspora času a nákladov
 • vhodný pre akýkoľvek 3D tlačový materiál
 • nákladovo efektívne použitie

Kód: KP-09400-010-000500, Obsah: 181 g, EAN: 751635696211

Nakúpte 2 a ušetrite 5 % !

2 Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

Celková suma € 47,48 € 49,98

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: KP-09400-010-000500
Výrobca-č.: 09400-010-000500
Výrobca (značka): Smooth-On
Obsah: 181 g
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Epoxidová živica pre 3D vytlačené modely

XTC-3D® je ideálny na vyhladenie a dokončenie vašich 3D tlačových modelov. Tieto dve kvapaliny sa zmiešajú v zmiešavacom pomere (2A : 1B) a aplikujú sa na model. Ideálne sa nanášajú štetcom. Živica vyhladzuje povrch a je možné ju nanášať bez viditeľných ťahov štetcom.

Čas spracovania je 10 minút a doba vytvrdzovania približne 4 hodiny (v závislosti od množstva a teploty v miestnosti).

Epoxidová živica XTC-3D® vám poskytne model s tvrdým povrchom odolným voči nárazom.
Model potom môže byť brúsený, maľovaný základným náterom a farbou.

K tekutej epoxidovej živici môžete pridať aj farebné pigmenty alebo prášok s kovovým efektom.

Použitie XTC-3D® je veľmi lacné. Na plochu 650 cm2 potrebujete iba asi 30 g XTC-3D®.

S XTC-3D® môžete natierať akýkoľvek materiál na 3D tlač. Nezáleží na tom, či PLA, ABS, drevený filament alebo akýkoľvek iný tvrdý tlačový materiál 3D.

Viac informácií

XTC-3D® neobsahuje žiadne VOC (prchavé organické zlúčeniny), ftaláty alebo fosfáty.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v pokynoch.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 071 - Žieravé pre dýchacie cesty.

Videá k produktu:

 • Kovové prevedenie

Otázky a odpovede k téme Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

136 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
117 (62%)
4 hviezdičky
55 (29%)
3 hviezdičky
11 (5%)
2 hviezdičky
2 (1%)
1 hviezdička
3 (1%)

188 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 136 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Jednou z najväčších komunít v oblasti 3D tlače je spoločnosť Thingiverse od spoločnosti MakerBot. Existuje už viac ako 1 000 000 odovzdaných súborov, ktoré sú bezplatne k dispozícii.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: