Smooth-On XTC-3D epoxidová živica, (A + B) = 181 g

Epoxidový povlak na 3D tlač

€ 29,99

(€ 165,69 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: (A + B) = 181 g

Doručenie: piatok, 31. mája, ak si objednáte do dňa: streda,13:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 5 len € 26,99 / ks -10%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 49,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • chráni a vyhladzuje 3D vytlačené objekty
 • úspora času a nákladov
 • vhodný pre akýkoľvek 3D tlačový materiál
 • nákladovo efektívne použitie

Č. produktu: KP-09400-010-000500, Obsah: 181 g, EAN: 751635696235

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: KP-09400-010-000500
 • Výrobca-č.: 09400-010-000500
 • Výrobca (značka): Smooth-On
 • Obsah: 181 g
 • Typy produktov: príslušenstvo
Popis

Epoxidová živica pre 3D vytlačené modely

XTC-3D® je ideálny na vyhladenie a dokončenie vašich 3D tlačových modelov. Tieto dve kvapaliny sa zmiešajú v zmiešavacom pomere (2A : 1B) a aplikujú sa na model. Ideálne sa nanášajú štetcom. Živica vyhladzuje povrch a je možné ju nanášať bez viditeľných ťahov štetcom.

Čas spracovania je 10 minút a doba vytvrdzovania približne 4 hodiny (v závislosti od množstva a teploty v miestnosti).

Epoxidová živica XTC-3D® vám poskytne model s tvrdým povrchom odolným voči nárazom.
Model potom môže byť brúsený, maľovaný základným náterom a farbou.

K tekutej epoxidovej živici môžete pridať aj farebné pigmenty alebo prášok s kovovým efektom.

Použitie XTC-3D® je veľmi lacné. Na plochu 650 cm2 potrebujete iba asi 30 g XTC-3D®.

S XTC-3D® môžete natierať akýkoľvek materiál na 3D tlač. Nezáleží na tom, či PLA, ABS, drevený filament alebo akýkoľvek iný tvrdý tlačový materiál 3D.

Viac informácií

XTC-3D® neobsahuje žiadne VOC (prchavé organické zlúčeniny), ftaláty alebo fosfáty.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v pokynoch.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 071 - Žieravé pre dýchacie cesty.
Produktové videá

Kovové prevedenie

Otázky a odpovede k téme Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Smooth-On XTC-3D epoxidová živica

150 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
137 (61%)
4 hviezdičky
66 (29%)
3 hviezdičky
15 (6%)
2 hviezdičky
2 (0%)
1 hviezdička
3 (1%)

223 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 150 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder