Formfutura Castable LCD Series Castable Wax Resin Blue

Tekutý resin na báze vosku

Novinka!

 • pre dentálne, klenotnícke a priemyselné využitie
 • spaľovanie bez zvyškov popola
 • nízky faktor zmrštenia
 • neskutočne jemné detaily
 • € 79,99 (€ 16,00 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Termín odoslania v priebehu 5-6 dní

Objednajte: utorok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 26. apríla.

Na môj zoznam prianí

Kód: FF-CLCD-BLUE-0500, Obsah: 500 g

EAN: 8719956556265

 • pre dentálne, klenotnícke a priemyselné využitie
 • spaľovanie bez zvyškov popola
 • nízky faktor zmrštenia
 • neskutočne jemné detaily

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: FF-CLCD-BLUE-0500
Výrobca-č.: CLCD-BLUE-0500
Výrobca (značka): Formfutura
Obsah: 500 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: modrá

Popis

Castable LCD-Series od značky Formfutura - Castable Wax Resin je zlievateľný fotopolymérny 3D tlačový resin na báze modrého vosku, ktorý je špeciálne navrhnutý pre kompatibilitu a vynikajúcu spracovateľnosť so všetkými typmi open-source LCD/LED/MSLA 3D tlačiarní.

Tento voskový resin je vysokopresný zlievateľný resin na báze vosku na 3D tlač odliatkov s priamym využitím pre dentálne, klenotnícke a priemyselné aplikácie. Vosková zložka v tejto 3D tlačovej živici ponúka čisté vyhorenie bez popola a extrémne nízky faktor rozťažnosti, čo zaisťuje, že sa vosková výplň topí a zmršťuje z tvaru bez rozťahovania, čím chráni krehké výplne a prvky.

Vosková živica Castablle má mimoriadne nízky faktor zmrštenia a produkuje tlačené diely s hladkými povrchmi a neuveriteľne jemnými detailmi. Castable LCD-Series od značky FormFutura - Castable Wax Resin bol rozsiahle testovaný a validovaný zubnými technikmi aj klenotníkmi.

Hlavné vlastnosti:

 • vyhorenie bez zvyškov popola
 • nízky faktor rozťažnosti
 • vysoká rozmerová presnosť s nízkym faktorom zmrštenia
 • hladká tlač s neuveriteľne jemnými detailmi
 • spracovanie takmer bez zápachu
 • kompatibilné so všetkými open-source SLA, DLP a LCD 3D tlačiarňami v rozsahu od 385 do 405 nm

Využitie:

 • dentálne aplikácie
 • šperky
 • priemyselné aplikácie

Prípravy pred spustením tlače

 • Pred použitím sa uistite, či má resin izbovú teplotu (20 °C +/- 1 °C).
  • Vosková zložka v resine ho robí viskóznejším pri nižších teplotách.
  • Pri teplote nižšej ako 16 °C resin príliš stuhne a stane sa príliš viskóznym pre dobré výsledky 3D tlače.
 • Pred každým použitím pretrepte fľašu najmenej po dobu 2 minút.
 • Po pretrepaní fľaše nechajte resin odstáť 10 minút, aby z neho mohli unikať vzduchové bubliny.
  • Po dokončení tlače je možné resin naliať z nádržky naspäť do fľaše.
 • Pri manipulácii so živicami vždy používajte ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a nitrilové rukavice.

Dodatočné spracovanie

 • Na dosiahnutie materiálových vlastností sa odporúča dodatočne spracovať 3D výtlačok.
 • Oplachujte 3D vytlačený predmet v IPA alebo (bio) etanole po dobu cca. 5 minút.
 • Ultrazvukový čistič je uprednostňovaný/odporúčaný.
 • Pred ďalším vytvrdením sa ubezpečte, že predmety umyté s IPA a/alebo (bio) etanolom sú dokonale suché.
 • Umyté časti umiestnite na dobre vetrané miesto najmenej na 30 minút alebo použite stlačený vzduch najmenej na 2 minúty.
 • Vytvrdzujte svoj objekt vo vysokovýkonnej vytvrdzovacej komore asi 20-30 minút pri 65 °C.
 • Vhodná vlnová dĺžka vytvrdzovania je medzi 300 a 410 nm.

Bezpečnosť

 • Vždy pamätajte na to, že pri 3D tlači s resinom pracujete s chemikáliami. Mali by ste byť vždy opatrní a používať osobné ochranné prostriedky uvedené v príručke o bezpečnosti.
 • Pri brúsení/rezaní predmetu z resinu vždy noste ochranu dýchacích ciest.
 • Pri manipulácii s resinom a nevytvrdenými resinmi vždy používajte nitrilové rukavice.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Castable LCD Series Castable Wax Resin Blue

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.