Formfutura Engineering LCD Series Tough Resin Natural White

Robustný resin s vynikajúcou kompatibilitou

Novinka!

 • nárazuvzdorný a odolný
 • dlhá životnosť
 • dobrá kompatibilita s 3D tlačiarňami
 • spracovanie takmer bez zápachu
 • € 79,99 (€ 16,00 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 3 ks na sklade

Objednajte ešte dnes do 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: streda, 21. apríla.

Farba:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Na môj zoznam prianí

Kód: FF-ELCD-TG-WHT-0500, Obsah: 500 g

EAN: 8718924470787

 • nárazuvzdorný a odolný
 • dlhá životnosť
 • dobrá kompatibilita s 3D tlačiarňami
 • spracovanie takmer bez zápachu

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: FF-ELCD-TG-WHT-0500
Výrobca-č.: ELCD-TG-WHT-0500
Výrobca (značka): Formfutura
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D69
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: biela

Popis

Fotopolymérové 3D tlačové živice značky Formfutura Engineering LCD Series sú špeciálne navrhnuté pre kompatibilitu a vynikajúcu spracovateľnosť so všetkými typmi open-source LCD, LED a MSLA 3D tlačiarní.
Resiny sú ideálne na 3D tlač funkčných prototypov a výrobu funkčných dielov pre rôzne aplikácie, od domácich dielov až po priemyselné náhradné diely.

Resin je odolný proti nárazu, kombinuje húževnatosť a trvanlivosť a má vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu.

Hlavné vlastnosti:

 • vysoká odolnosť proti nárazu
 • dlhá životnosť
 • vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu
 • vysoká rozmerová presnosť a malé zmršťovanie
 • spracovanie takmer bez zápachu

Kompatibilita

Kompatibilné so všetkými open-source SLA, DLP a LCD 3D tlačiarňami v rozsahu od 385 do 405 nm.

Prípravy pred spustením tlače

 • Pred každým použitím pretrepte fľašu najmenej po dobu 2 minút.
 • Po pretrepaní fľaše nechajte resin 10 minút odstáť, aby z neho mohli unikať vzduchové bubliny. Po dokončení tlače je možné resin naliať z nádržky naspäť do fľaše.
 • Pri manipulácii s resinom vždy používajte ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a nitrilové rukavice.

Dodatočné spracovanie

 • Na dosiahnutie materiálových vlastností sa odporúča dodatočne spracovať 3D výtlačok. Umývajte svoj 3D vytlačený objekt približne 5 minút v IPA alebo (bio) etanole.
 • Ultrazvukový čistič je uprednostňovaný/odporúčaný.
 • Pred ďalším vytvrdením sa ubezpečte, že predmety umyté s IPA a/alebo (bio) etanolom sú dokonale suché.
 • Umyté časti umiestnite na dobre vetrané miesto najmenej na 30 minút alebo použite stlačený vzduch najmenej na 2 minúty.
 • Vytvrdzujte svoj objekt vo vysokovýkonnej vytvrdzovacej komore asi 20-30 minút pri 65 °C.
 • Vhodná vlnová dĺžka vytvrdzovania je medzi 300 a 410 nm.

Bezpečnosť

 • Vždy pamätajte na to, že pri 3D tlači s resinom pracujete s chemikáliami a mali by ste byť vždy opatrní a používať osobné ochranné prostriedky uvedené v príručke o bezpečnosti.
 • Pri brúsení/rezaní predmetu z resinu vždy noste ochranu dýchacích ciest.
 • Pri manipulácii s resinom a nevytvrdeným resinom vždy používajte nitrilové rukavice.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Engineering LCD Series Tough Resin Natural White

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.