Formfutura Engineering LCD Series Strong Resin Black

Resin odolný voči ohybu s vynikajúcou kompatibilitou

Novinka!

 • odolný voči ohybu
 • dlhá životnosť
 • dobrá kompatibilita s 3D tlačiarňami
 • spracovanie takmer bez zápachu
 • € 79,99 (€ 16,00 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 7 ks na sklade

Objednajte ešte dnes do 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: streda, 21. apríla.

Farba:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Na môj zoznam prianí

Kód: FF-ELCD-BLCK-0500, Obsah: 500 g

EAN: 8719956556272

 • odolný voči ohybu
 • dlhá životnosť
 • dobrá kompatibilita s 3D tlačiarňami
 • spracovanie takmer bez zápachu

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: FF-ELCD-BLCK-0500
Výrobca-č.: ELCD-BLCK-0500
Výrobca (značka): Formfutura
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D86
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: čierna

Popis

Fotopolymérové 3D tlačové resiny značky Formfutura Engineering LCD Series sú špeciálne navrhnuté pre kompatibilitu a vynikajúcu spracovateľnosť so všetkými typmi open-source LCD, LED a MSLA 3D tlačiarní.

Engineering LCD-Series - Strong Resin je nepriehľadný, čierno sfarbený 3D tlačový resin, ktorá ziskal svoju „pevnosť“ v jedinečnej kombinácii vynikajúcich vlastností v ohybe a pôsobivých vlastností v ťahu. Kombinácia pevnosti a tuhosti robí z Engineering LCD Series - Strong Resin od FormFutura veľmi univerzálny 3D resin pre rôzne vysokovýkonné aplikácie.

Hlavné vlastnosti:

 • pevnosť v ohybe až 120 MPa
 • dlhá žvotnosť
 • silný a pevný
 • vysoká rozmerová presnosť a malé zmršťovanie
 • spracovanie takmer bez zápachu

Kompatibilita

Kompatibilné so všetkými open-source SLA, DLP a LCD 3D tlačiarňami v rozsahu od 385 do 405 nm.

Prípravy pred spustením tlače

 • Pred každým použitím pretrepte fľašu najmenej po dobu 2 minút.
 • Po pretrepaní fľaše nechajte resin odstáť 10 minút, aby z neho mohli unikať vzduchové bubliny.
 • Po dokončení tlače je možné resin naliať z nádržky naspäť do fľaše.
 • Pri manipulácii so živicami vždy používajte ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a nitrilové rukavice.

Dodatočné spracovanie

 • Na dosiahnutie materiálových vlastností sa odporúča dodatočne spracovať 3D výtlačok.
 • Oplachujte 3D vytlačený predmet v IPA alebo (bio) etanole po dobu cca. 5 minút.
 • Ultrazvukový čistič je uprednostňovaný/odporúčaný.
 • Pred ďalším vytvrdením sa ubezpečte, že predmety umyté s IPA a/alebo (bio) etanolom sú dokonale suché.
 • Umyté časti umiestnite na dobre vetrané miesto najmenej na 30 minút alebo použite stlačený vzduch najmenej na 2 minúty.
 • Vytvrdzujte svoj objekt vo vysokovýkonnej vytvrdzovacej komore asi 20-30 minút pri 65 °C.
 • Vhodná vlnová dĺžka vytvrdzovania je medzi 300 a 410 nm.

Bezpečnosť

 • Vždy pamätajte na to, že pri 3D tlači s resinom pracujete s chemikáliami. Mali by ste byť vždy opatrní a používať osobné ochranné prostriedky uvedené v príručke o bezpečnosti.
 • Pri brúsení/rezaní predmetu z resinu vždy noste ochranu dýchacích ciest.
 • Pri manipulácii s resinom a nevytvrdenými resinmi vždy používajte nitrilové rukavice.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Engineering LCD Series Strong Resin Black

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Vedeli ste, že?

Najobľúbenejšou technikou pre 3D tlač je FDM (Fused Deposition Modeling). Vyhrievaná tryska (hotend) roztaví plastový drôt a vrství roztavené časti.