Phrozen Neon Resin Neon-Lemon

Živica na 3D tlač v jasných farbách

Novinka!

€ 69,99

(€ 69,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie do piatok, 05. januára

Na sklade od: 03. januára

Prečo to trvá dlhšie?

Prečo to trvá dlhšie? Táto položka momentálne nie je na našom sklade, ale čoskoro bude k dispozícii. Tovar si môžete objednať už teraz a odoslaný Vám bude ihneď po jeho dodaní. Zavrieť poznámku

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • živé farby
 • jednoducho sa tlačí
 • tieňové efekty v kombinácii so svetlom

Č. produktu: PHR-FMTSTLUYEM, Obsah: 1.000 g

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: PHR-FMTSTLUYEM
 • Výrobca-č.: FMTSTLUYEM
 • Výrobca (značka): Phrozen
 • Obsah: 1.000 g
 • Stupeň tvrdosti: D76
 • Typy produktov: resin
 • Zdroj svetla: LCD
 • Farba: žltá
 • Čistá hmotnosť: 1000 g
Popis

Matné farby sú minulosťou: Neon Resin od Phrozen je žiarivý resin, ktorý vďaka jasným farbám vyzdvihne to najlepšie z vašich umeleckých diel!

Farebný resin možno miešať s inými farbami pre špeciálne zvýraznenie, ale aj samostatne je skutočným lákadlom. Pri použití v kombinácii so svetlom vytvára ohromujúce tieňové efekty a vyzdvihuje detaily. Tento všestranný resin sa ľahko tlačí, má nízku deformáciu a spĺňa požiadavky profesionálov aj začiatočníkov v oblasti 3D tlače.

S pôsobivým a hravým vzhľadom Neon Resin budú vaše jedinečné výtvory vyčnievať z davu. Či už ho použijete na oživenie strašidelných halloweenských rekvizít, každodenných dekoratívnych predmetov alebo veselých modelov hračiek, záleží len na vašej fantázii.

Poznámka: v kombinácii so svetlom vzniká krásny tieňový efekt, ale samotný Neon Resin v tme nesvieti.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Súbory na stiahnutie
Produktové videá

Otázky a odpovede k téme Phrozen Neon Resin Neon-Lemon

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Phrozen Neon Resin Neon-Lemon

Podobné produkty:

  Zákazníci si kúpili tiež: