WD-40 Multifunkčný sprej

Vysokokvalitný multifunkčný produkt na mazanie a odmasťovanie

€ 6,99

(€ 23,30 / Liter, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 300 ml

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • chráni pred koróziou a hrdzou
 • odstraňuje mastnotu a nečistoty
 • kvalitný výrobok

Kód: WD-40-49662, Obsah: 300 ml, EAN: 5032227496620

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: WD-40-49662
Výrobca-č.: 49662
Výrobca (značka): WD-40
Obsah: 300 ml
Typy produktov: mazivo

Popis

Známy multifunkčný sprej WD-40 chráni kov pred koróziou a hrdzou, vytesňuje vlhkosť a maže takmer všetko. Odstraňuje mastnotu, sadze a iné nečistoty z povrchov.

Kvalita a výkon

Aj po 60 rokoch pomáha pôvodná receptúra riešiť problémy s údržbou pre domácich majstrov, remeselníkov a profesionálnych používateľov.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme WD-40 Multifunkčný sprej

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre WD-40 Multifunkčný sprej

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
4 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

4 hodnotenia

Vedeli ste, že?

Jednou z najväčších komunít v oblasti 3D tlače je spoločnosť Thingiverse od spoločnosti MakerBot. Existuje už viac ako 1 000 000 odovzdaných súborov, ktoré sú bezplatne k dispozícii.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: