YUKI MODEL Odstraňovač lepidla

Pe ľahké odstránenie sekundového lepidla

 • odstraňuje zvyšky lepidla
 • € 5,39 (€ 26,95 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa streda, 27. októbra.

Na môj zoznam prianí

Kód: YM-650045, Obsah: 20 ml

EAN: 4260387431422

 • odstraňuje zvyšky lepidla

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: YM-650045
Výrobca-č.: 650045
Výrobca (značka): YUKI MODEL
Obsah: 20 ml
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Odstraňuje zvyšky lepidla z čalúnenia, plastov a mnohých ďalších materiálov.

Pred použitím sa odporúča skúška materiálu. Odstraňovač lepidla je charakterizovaný svojou funkčnou spoľahlivosťou bez napadnutia povrchov.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme YUKI MODEL Odstraňovač lepidla

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre YUKI MODEL Odstraňovač lepidla

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
2 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

2 hodnotenia

Vedeli ste, že?

Od marca 2017 je na vesmírnej stanici ISS umiestnená 3D tlačiareň.