Revell Model Set '58 Corvette Roadster

Mierka 1 : 25

 • 137 kusov
 • € 38,99

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 2 ks na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 02. novembra.

Na môj zoznam prianí

Kód: REV-67037, Obsah: 1 ks

EAN: 4009803670379

 • 137 kusov

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: REV-67037
Výrobca-č.: 67037
Výrobca (značka): Revell
Obsah: 1 ks
Typy produktov: modely
Úroveň obtiažnosti: Level 4
Mierka: 1:25

Popis

Modelová súprava tohto svetoznámeho amerického športového automobilu prvej generácie. Prostredníctvom C1 bol v rokoch 1957 a 1958 položený základ pre ďalší úspech Corvetty.

 • Motor s malým blokom V8
 • Mnoho chrómovaných častí
 • Nálepky s rôznymi poznávacími značkami (D, A, NL, B, F, GB, I, CH, S)

POZOR!

Iba pre deti od 8 rokov! Na použitie pod dohľadom dospelých.
Obsahuje lepidlá na báze rozpúšťadla a vo vode rozpustné farby. Pred použitím si prečítajte pokyny, postupujte podľa nich a uschovajte ich pre informáciu.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Otázky a odpovede k téme Revell Model Set '58 Corvette Roadster

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Revell Model Set '58 Corvette Roadster

Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.